(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ စာစစ္ဌာနမွားေရာက္လာျခင္းနဲ႔ ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား ေမ႔က်န္ခဲ့တဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၂)ဦးရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ (၂၁၀၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကာလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးႏို္င္ဖို႕အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲအင္အား(၁၀၀၀)ကို ထားရိွေပးထားတဲ႔အျပင္ ယခုနွစ္မွစျပီး စာစစ္ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႕စာေမးပြဲကာလအတြင္း စာစစ္ဌာန မွားေရာက္လာတာေတြ၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကဒ္ျပားေမ့က်န္ခဲ့တာေတြနဲ႕ အေရးေပၚ ျဖစ္ခဲ့ရင္ အဆင္သင့္ ကူညီႏိုင္ေစဖို႕အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး မီးတန္းဆိုင္ကယ္နဲ႕ မီးတန္းယာဥ္ေတြ ထားရိွေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမီးတန္းဆိုင္ကယ္နဲ႕မီးတန္းယာဥ္ေတြ ထားရွိေပးခဲ့အတြက္ ျမန္မာစာဘာသာေျဖဆိုတဲ႔ေန႔မွာ စာစစ္ဌာနမွား ေရာက္လာတဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ သူ(၃)ဦး၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာေျဖဆိုတဲ႔ေန႔မွာ ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား ေမ႔က်န္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ စာေမးပြဲခန္းထဲကို အခိ်န္မီ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ သူ(၆)ဦး၊ သခ်ာၤဘာသာေျဖဆိုတဲ႔ေန့မွာ ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပား ေမ႔က်န္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊သူ(၂)ဦး၊ ဓာတုေဗဒဘာသာေျဖဆိုတဲ႔ ေန႕မွာ ေျဖဆိုခြင့္ ကဒ္ျပားေမ႔က်န္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ သူ(၁)ဦး စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို  (၂၁၀၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကာလအတြင္း ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေန နဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၈)သိန္း(၉)ေသာင္းေက်ာ္  ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၅)ျမိဳ႕နယ္မွာ စာေျဖစာစစ္ဌာနေပါင္း (၂၂၇)ခု ဖြင့္လွစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၊သူ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္)ေက်ာ္၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News