(၄၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္ကေန (၁၁)ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ညီလာခံရဲ႕ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အေျချပဳမူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္က ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲကို က်န္းမာေရးစီမံခ်က္ေတြမူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးမွာ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ၊အညႊန္းကိန္းမ်ားေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေစရန္ စတဲ့ရည္ရြယ္ေတြနဲ႕က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကေန က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြ၊သုေတသန ေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႕ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ ပညာရွင္ေတြက က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဲ႕အေရးပါပံုေတြကို သိရိွနို္င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အေျချပဳမူ၀ါဒခ်မွတ္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးမႈ(Data to Policy)ကို  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွာ ပထမအၾကိမ္က်င္းပတာျဖစ္ျပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News