ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ၀င္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအတြက္ ဇြန္လ(၁၅) ရက္ကစၿပီး ေလ်ွာက္လႊာေတြ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ (၁၆)ရက္မွာေတာ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အနည္းငယ္သာ လာေရာက္ထုတ္ယူၾကပါတယ္။ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာေရးဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းကို ၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုသူေတြဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ သိပၸံဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး (၄၅၅)မွတ္၊ ၀ိဇၨာ - သိပၸံ ဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး(၄၂၀)မွတ္၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ (၄၀၀)ရရွိေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္ထုတ္ေပးတဲ့ ဇြန္လ(၁၅)ရက္မွာေတာ့ (၂၄၇)ဦးထိ လာေရာက္ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး (၂၆)ဦးေလ်ွာက္လႊာျပန္တင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔ ဇြန္လ(၁၆)ရက္မွာေတာ့ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေတြကိုေတာ့ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ကေန ဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္လႊာျပန္တင္မႈကိုပါ တစ္ခါတည္းလက္ခံေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမႈကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္နဲ႔ (၇)ရက္မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ website, ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတို႔အျပင္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ဖုန္းနံပတ္မ်ားကိုလည္း SMS ေပးပုိ႔သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ အခုႏွစ္အတြက္ လူဦးေရ(၄၀၀) တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေတြကိုေတာ့ လူကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ လာေရာက္ထုတ္ယူေလ်ွာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News