၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္နွစ္မွာေျပာင္းလဲမယ္႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးေျပာင္းလဲမႈမွာ အလြတ္က်က္ စနစ္မဟုတ္ပဲေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ သင္ရုိးျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူက ေျပာႀကားလိုက္ပါတယ္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ကေန ၂၀၂၁အထိ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္ကစျပီး (KG)သင္ရုိးကို ေျပာင္းလဲခဲ႔ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္မွာ ပထမတန္းသင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီး အခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးကို ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႕ တိုင္းအဆင္႔၊ ခရုိင္အဆင္႔က ဆရာ၊ဆရာမေတြကိုသင္တန္းေပးခဲ႔ျပီး လက္ရွိမွာေမလ(၈)ရက္ကေန (၂၃) ရက္အထိ ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔အျဖစ္ မူလတန္းျပဆရာမအားလုးံကို သင္တန္းပို႔ခ် ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကေလးေတြတစ္ဦးခ်င္း သင္ႀကားတာကေန အုပ္စုလိုက္သင္ယူရတာေတြရွိလာတဲ႔အတြက္ သင္ခန္းစာေတြကို ပိုျပီးစိတ္၀င္စားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလိုကေလးေတြစိတ္၀င္စားလာေအာင္သင္ႀကားဖို႔သင္ႀကားေရးပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္မယ္႔ ဆရာမေတြအတြက္ သင္ရုိးသစ္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္လမ္းညြန္၊TV Guide ေတြလည္း စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရလာမယ္႔နွစ္ေတြမွာလည္း သင္ရုိးညြန္းတမ္းေတြ အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲထားတဲ႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႕ကပူးေပါင္းေရးဆြဲထားတာလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News