ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးပညာေရးဆိုင္ရာနည္းပညာနဲ႔ အေတြ႕အၾကဳံႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မတ္လ(၅) ရက္နဲ႔ (၆)ရက္က ရန္ကုန္ပညာေရးတက္ၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အထူးပညာေရးဆိုင္ရာနည္းပညာနဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာ အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာနဲ႔ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈပုံစံအေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ အထူးပညာေရးအသင္းနဲ႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ၀ိုဗာဟန္တန္တကၠသိုလ္တို႔မွ ဆရာ၊ဆရာမေတြက အေတြ႕အၾကဳံဖလွယ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ပညာ သင္ၾကားရာမွာ အခက္အခဲေတြရွိေနျပီး ဒီအခက္အခဲေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က ဆရာ၊ဆရာမေတြကို စနစ္တက်ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမရွိျခင္း၊ ဒီကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားျပဳစု ေပးမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးျခင္း၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီကေလးငယ္ ေတြအေပၚ မွားယြင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈ ပုံစံေတြရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အခုလို မသန္စြမ္းကေလး ငယ္ေတြနဲ႔ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ ေကာက္ခံထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရစစ္တမ္းအရ တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ (၁.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ မသန္စြမ္းသက္ငယ္ သင္တန္္းေက်ာင္း ေပါင္း(၃၀)ရွိျပီး ဒီေက်ာင္းေတြရဲ႕ (၈၅)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာသာရွိျပီး အျခားတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News