ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားကို  (Asean)ႏိုင္ငံေတြမွာသာမက (Asia Paciffic)ေဒသမ်ားအထိ  တိုးတက္ႏိုင္႐ံုသာမကပဲ  ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ကိုတက္လွမ္းဖို႔ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၁၁)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာေလာကမွ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္တ့ဲ   (Technologists)နဲ႔ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ (Technicians) မ်ားအတြက္ Engineering Education for  Engineering Technologists & Technicians Accreditation အပါ၀င္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္၀ျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္မ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုယ္စားျပဳ တာ၀န္ရွိသူတို႔ကေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာတဲ့ ရလဒ္(Outcome)ႏွင့္အညီ  နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ပညာရွင္ေတြျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)ကို ခ်မွတ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ျပီး၊ ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနဲ႕ နည္းပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစျပီး၊ International Engineering Alliance  ရဲ႕အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ အဆိုပါ စီမံကိန္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္အေျပာင္းအလဲ(၉)ရပ္ထဲက နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးက႑၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး က႑တို႔မွာ အရည္အေသြးကိုအာမခံတဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News