(၂၀၁၇)တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ ့့ေအာင္ခ်က္ (၃၃.၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွၿပီး ၿပီးခဲ႔တဲ႔(၂၀၁၆) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြမွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၉.၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခဲ့တာမို႔ မႏွစ္ကထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း မ်ားလာတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၇)တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ(၇၁၆၁၈၈)ဦးရိွခဲ႔ၿပီ ေအာင္ျမင္သူ(၂၄၂၇၃၆)ဦးရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 (၂၀၁၇)တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြမွာ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္က ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၄၁.၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ (၂ေသာင္း၂ေထာင့္၆ရာ)ေက်ာ္မွာ ေအာင္ျမင္သူ (၉၃၀၁)ဦး ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒုတိယေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးကေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးက ေအာင္ခ်က္ (၄၀.၂၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တတိယအေနနဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးက (၃၇.၉၈)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက (၃၇.၂၄)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ စတုတၳအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းေတြကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး (၃၇.၇၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) (၃၅.၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေနျပည္ေတာ္ (၃၄.၆၈)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္) (၃၃.၃၉)ရာခိုင္ႏႈန္း ရွမ္းၿပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) (၃၂.၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (၃၁.၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကယားျပည္နယ္မွာ (၃၀.၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (၃၀.၀၅)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕) (၂၉.၆၄)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ (၂၉.၄၇)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး (၂၇.၄၆) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) (၂၄.၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ခ်င္းၿပည္နယ္မွာ (၁၉.၀၄)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေအာင္ခ်က္မွာ (၁၇.၁၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၇) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြကို ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ (၁၅၀)မွာ ေအာင္ျမင္သူ (၂၉)ဦးရိွၿပီး ေအာင္ခ်က္အေနနဲ႔ (၁၉.၃၃) ရာခို္္င္ႏႈန္းရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News