ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ(၂၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Melia ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းအဖြဲ႔က တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ လြယ္ကူမႈအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ အခြန္ကိစၥမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစတဲ့ နယ္ပယ္က႑ မ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေမရိကန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာမွာ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္ေၾကညာစာေတြကို ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိႏုိင္ဖို႔ ကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လ်ွပ္စစ္မီးမရရိွရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြကို  အေမရိကန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းက မူ၀ါဒေရးရာ အၾကံျပဳလႊာအျပည့္အစံုကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန အသီးသီးကို ေပးပုိ႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးနဲ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News