နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပုိ႔ထားေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြ ယူရုိ သန္း ၇၀ ရယူေရးကုိ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ ထားသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြ ယူရုိ သန္း၇၀ရယူေရးကိစၥနွင္႕ စပ္လ်ဥ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင္႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းကဖတ္ၾကားခဲ႔တာပါ။ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေခ်းေငြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး အဓိက အက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္(၂)ရပ္ကုိေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။

ျပင္သစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ(AFD)ထံမွ ေခ်းေငြယူရုိ သန္း၇၀ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႕ ျမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း အတြက္အသုံးျပဳသြား မယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈေတြအရ ေခ်းေငြရယူေရးကုိ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ဘဲ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ ဆုိင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ႔တာပါ။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြယူရုိသန္း၇၀ ရယူေရးကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းေတြကုိ နုိ၀င္ဘာလ ၁၂ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး နုိ၀င္ဘာလ ၁၉ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္း အေ၀းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၉)ဦးကေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News