လယ္ယာက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ(Mitsui)မစ္ဆူရီ နဲ႕ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံက   (Behn Meyer)ဘန္မီယာတို႕ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္တဲ့   Agri First ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုကို ေအာက္တိုဘာ(၁၀)ရက္က သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ေအ)မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Agri First ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္နိုင္တဲ့ အတြက္  ျပည္ပနိုင္ငံက ဓါတ္ေျမၾသဇာ တင္သြင္းတာကို ေလွ်ာခ် နိုင္မွာ  ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စက္ရုံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ၾကမ္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားျပီး စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္၊ ရာသီဥတုအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုက္ညီမႈရွိေစျပီး စိုက္ပ်ိဳးမယ့္သီးႏွံေတြအလိုက္ အခ်ိဳးအစားေရာစပ္ထုတ္လုပ္ေပးထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

Agri First ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြက ေတာင္သူေတြကို ဓာတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳတာေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး နည္းပညာေပးတာေတြလည္းျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၾကံ၊ရာဘာ၊ဆီအုန္း တို႔လို ေျမဧကအေျမာက္အမ်ား အသံုးျပဳရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့   ျခံရွင္ေတြထံ  ဓါတ္ေျမၾသဇာေတြ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ျပီး ပံုမွန္အသုးံျပဳေနတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

Agri Firstဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရုံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၀)သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျပီး တစ္ႏွစ္ကို ဓာတ္ေျမၾသဇာတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ထုတ္လုပ္သြားမွာလို႔ သိရပါတယ္။  ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို  ပိုမိုအရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို  ျမန္မာနိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာလည္း ဓါတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News