ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သန္လ်င္နဲ႕ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိတဲ႕သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၂၀၀)နီးပါး ၀င္ေရာက္ထားျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုေတာ႔ အပိုင္းလိုက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္တဲ့ ဇုန္(ေအ)ရဲ႕ (၉၇)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းခ်ထားျပီးျဖစ္သလို လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဇုန္(ဘီ)ပထမအဆင္႔အတြက္လည္း (၆၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မယ္႔ဧရိယာကေတာ႔ ဟက္တာ(၂၄၀၀)ျဖစ္ျပီး ဇုန္(ေအ)မွာေတာ႔ ဟက္တာ(၄၀၀)ရွိျပီး အခု ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဇုန္(ဘီ)က ဟက္တာ (၇၀၀)ရွိပါတယ္။  ဇုန္(ဘီ)ကိုေတာ႔ အဆင္႔သံုးဆင္႔ခြဲျပီး ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး လာမယ္႔ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ မွာ ျပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ-ဂ်ပန္အစိုးရခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ႕ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုေတာ႔  ျမန္မာအစုိးရက (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MTSH) က (၄၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။MTSH ကိုေတာ႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(၉)ခု အပါအ၀င္ ရွယ္ယာရွင္ တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ပိုင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႕ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ အက်ိဳး ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ေတြကို ေလ႔လာေနတယ္လို႕လည္း ကုမၸဏီဘက္က ေျပာပါတယ္။သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MTSH) ကိုေတာ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းရဲ႕ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနျပီး အခုႏွစ္မွာေတာ႔ ရွယ္ယာတစ္စုကို (၂၃၀)က်ပ္အျမတ္ခြဲေ၀ေပးခဲ႕ပါတယ္။ 

 

 

Related News