အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း(SME)မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  မူ၀ါဒေကာင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးႏုိင္ဖို႔နဲ႔  စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ Regulatory Development to Good Business ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္ မင္းဓမၼလမ္းက SME Center မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဖြြံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔  ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို ျမင့္မားဖို႔ အဓိကထားၿပီး က႑တုိင္းမွာ တိုးတက္ေအာင္ မာစတာပလန္ေတြေရးဆြဲဖို႔လုိအပ္ေနတယ္လိ ု႔ အခုေဆြးေႏြးပြဲက သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို နည္းပညာေတြေပးၿပီး   အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ နဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ႏုိင္ငံတကာနည္းတူအဆင့္ျမွင္ဖို႔ အတြက္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ စတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ မူ၀ါဒပုိင္း ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ ႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း လုိအပ္ေနတာလို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုေတာ့ စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနနဲ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ GIZ အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး SME မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ အခုလုိေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News