မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး SME Agency Action Plan ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္က စတင္ၿပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI) မွာ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ SME Agency Action Plan ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ(SME Agency)တုိ႔ပူးေပါင္းျပီး မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ပံ့ပုိးအားေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစားနဲ႔အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီအေနနဲ႔ SME Action Plan ေတြကုိ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ လွည့္လည္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြက ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈေတြမွာ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူညီတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြရဲ့ SMEလုပ္ငန္းေတြဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္တာဟာ SMEလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိအပ္တာေတြနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအကူအညီေတြ ရရွိေစဖုိ႔ ထိေတြ႔မႈအပုိင္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ႏုိင္ေစဖုိ႔ စီးပြားျဖစ္ပုံစံေတြေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိအပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး စက္ရုံလုပ္ငန္းေတြလည္းေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ SME လုပ္ငန္းေတြမွာ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ရင္းႏီွးေငြေတြနဲ႔ ေခ်းေငြေတြကုိ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲရရွိႏုိင္မလဲဆုိတာေတြကုိလည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလို SME Agency Action Plan ေဖာ္ထုတ္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး SME Agency Action Plan ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ မွ၂၈ ရက္ထိ ၂ရက္တာ က်င္းပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News