ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူေတြအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတိုက္ခန္း၊ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒ(၆)ခုခန္႔ ျပ႒ာန္းဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီထံက သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူေတြကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႕ ခံစားခြင့္ေတြရရွိေစမယ့္  ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ေရး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တို႔က စီစဥ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနျပီး လက္ရွိမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဥပေဒ(၆)ခုခန္႕ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ မူၾကမ္း၊ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဒီဥပေဒ(၆)ခုကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အလံႏွင့္တံဆိပ္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတိုက္ခန္း၊ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေသးစားအလတ္စားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ ဥပေဒေတြျဖစ္တယ္လို႕ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းေမာင္ကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတိုက္ခန္း၊ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေသးစားအလတ္စားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးဥပေဒတို႔ကေတာ့ အသစ္ေရး ဆြဲျပ႒ာန္းမယ့္ ဥပေဒေတြျဖစ္ၿပီး က်န္ဥပေဒေတြကေတာ့ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမွာျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

ဒီဥပေဒေတြျပဌာန္းႏိုင္ဖို႕ လက္ရွိမွာရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး  ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအလံႏွင့္တံဆိပ္ဥပေဒ   စတဲ့(၃)ခုကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေနတဲ့ အဆင့္ေရာက္ရွိေနၿပီး လာမယ့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြမွာ တင္း သြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတိုက္ခန္း၊အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေသးစားအလတ္စားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဥပေဒေတြကေတာ့  မူၾကမ္းေရးေနဆြဲေနၿပီျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္သားေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းနိုင္ဖို႔  ကြင္းဆင္းေလ့လာစစ္ေဆးတာေတြ၊ ဥပေဒေတြအတြက္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News