ေက်ာက္စိမ္းနဲ႕ေက်ာက္မ်က္က႑မွာ လုပ္ကြက္အမ်ားအျပားယူထား တဲ႕ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕ ထိပ္ဆံုးအခြန္ ေပးသြင္းတဲ႕ စာရင္းမွာ ရွိမေနဘူးလို႕ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ႕တဲ႕ ၂၀၁၄-၁၅ နဲ႕ ၂၀၁၅-၁၆ အတြက္ သယံဇာတပြင္႔လင္း ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး EITI အစီရင္ခံစာေတြအရသိရပါတယ္။ လာမယ္႔ EITI အစီရင္ခံစာမွာေတာ႔ ေက်ာက္မ်က္နဲ႕ေက်ာက္စိမ္းက႑မွာ လုပ္ကြက္ပမာဏ နဲ႕ အခြန္ေပးသြင္းမႈ စာရင္းႏွစ္ခုစလံုးကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနတယ္လို႕  EITI အစီရင္ခံစာေဖာ္ေဆာင္ေရး သံုးပြင္႔ဆိုင္အဖြဲ႕မွာပါတဲ႕ အရပ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ အစိုးရဆီက အခ်က္အလက္ေတြအရ ၂၀၁၄-၁၅မွာ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႕ ေက်ာက္မ်က္က႑မွာ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ခ်ေပး ထားတဲ႕ ကုမၸဏီ(၁၆၆၀)ရွိျပီး ဒီထဲမွာ က်ပ္သိန္း(၇၅၀၀)အထက္ အခြန္ေပးသြင္းထားတဲ႕ ကုမၸဏီက (၇၂)ခုပဲရွိတယ္ လို႕သိရျပီး လုပ္ကြက္အမ်ားအျပားယူထားတဲ႕ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕ပါမလာဘူးလို႕သိရပါတယ္။

၂၀၁၄-၁၅မွာေတာ႔ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္က႑ကေန အခြန္ေငြ က်ပ္(၃၈၇)ဘီလီယံေက်ာ္ရခဲ႕ျပီး စုစုေပါင္း အခြန္ ၀င္ေငြရဲ႕ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒီကုမၸဏီ(၇၂)ခုဆီက ေပးသြင္းထားတယ္လို႕ EITI အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ေက်ာက္စိမ္းနဲ႕ေက်ာက္မ်က္က႑မွာရွိတဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ကုမၸဏီ (၁၄၀၀) ေက်ာ္ ထဲက က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းအထက္အခြန္ေပးသြင္းထားတဲ႕ ကုမၸဏီက (၅၁)ခုရွိတယ္ လို႕သိရပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီ (၅၁)ခုက ေပးသြင္းခဲ့တဲ့ အခြန္ေငြဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ခုနွစ္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႕ေက်ာက္မ်က္က႑ကရတဲ႕ အခြန္ ေငြ(၇၀၇)ဘီလီယံ ရဲ႕ (၃၂)ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းနဲ႕ေက်ာက္မ်က္က႑ဟာ  ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္၀င္ေငြရရွိတဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနျပီး သယံဇာတ လုပ္ငန္းေတြက ရတဲ႕ အခြန္ေငြေတြဟာ ၂၀၁၄-၁၅ဘ႑ာႏွစ္မွာ (၁၁)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ (၂၁)ရာခိုင္ ႏႈန္း ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရ၊လုပ္ငန္းရွင္နဲ႕ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ သံုးပြင္႔ဆိုင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတဲ႕ အဖြဲ႕က ဒီEITI အစီရင္ခံစာ ကို ျပဳစုတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာေတာ႔ ၂၀၁၄-၁၅ဘ႑ာႏွစ္က ေက်ာက္မ်က္(၈.၈)တန္နဲ႕ေက်ာက္စိမ္း တန္ေပါင္း (၁၆၈၀၀) ထုတ္လုပ္ခဲ႕ သလို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ႔ ေက်ာက္မ်က္(၂၃)တန္ေက်ာ္နဲ႕ ေက်ာက္စိမ္း တန္ေပါင္း (၃၆၀၀၀) ထုတ္လုပ္ခဲ႕ တယ္လို႕ EITI အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

 

 

Related News