ယခုႏွစ္သရက္သီးတင္ပို႔ခ်ိန္မွာ ၁ ႏွစ္ပတ္လံုး နည္းစနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ သရက္ၿခံေတြ က သရက္သီးအထြက္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းရႏိုင္တယ္လို႔ 
သရက္စိုက္ေတာင္သူေတြကေျပာပါတယ္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သရက္ၿခံေတြမွာေမလဟာ စိန္တစ္လံုးသရက္သီး ရင့္မွည့္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ခူးဆြတ္တင္ပို႔ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသ အတြင္းက သရက္စိုက္ေတာင္သူေတြကေတာ့  ျခံထြက္သရက္သီးကို တရုတ္ျပည္ေစ်းကြက္ကိုအဓိကထား တင္ပို႔ၾကပါတယ္။
 
ယခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ေစ်းကြက္မွာ သရက္သီး ၁၆ ကီလိုဂရမ္ တစ္ျခင္း ကို ပ်မ္းမွ် တရုတ္ေငြ ယြမ္ ၁၂၀ ျမန္မာေငြ ၂၄၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္ ေရာင္းခ်ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိသရက္ေစ်းႏွဳန္းက ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေစ်း၀န္းက်င္ျဖစ္ေပမယ့္အရည္အေသြး ေကာင္းရရွိတဲ့ သရက္ေတာင္သူေတြမွာ ေစ်းေကာင္းပိုရႏိုင္တယ္လို႔ သရက္စိုက္ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ကေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္း အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ သရက္သီးေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ၀ယ္ယူစားသံုးမႈေတြလည္း မ်ားလာတယ္လို႔လည္း ဆိုပါ တယ္။ 
 
ျမန္မာ့သရက္သီးကို လက္ရွိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရုရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ ဒူဘိုင္းစတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ေရာင္းခ် ေနတယ္ပါတယ္။ ျပည္ပေစ်းကြက္ေတြမွာ သရက္သီးကို အရည္အေသြးအေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ျပည္ပကိုတင္ပို႔ရာမွာေစ်းကြက္ မပ်က္ေအာင္ ေတာင္သူေတြက သရက္သီးအရည္အေသြးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ေတြက သရက္သီးစိုက္ေတာင္သူအခ်ိဳ႕မွာ သရက္သီးေစ်းကြက္ပ်က္တာေတ ြႀကံဳေတ႔ြခဲ့ရျပီး  ဒီလိုေစ်းကြက္မပ်က္ဖို ႔စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြမွာနည္းပညာအသုးံျပဳ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
စုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာေတြရႏိုင္ဖို႔ ေတာင္သူအသင္းအစုဖြဲ႕လည္းဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး  ယခုႏွစ္မွာတာ့ သရက္စုိက္ပ်ိဳးရာမွာနည္းပညာေတြ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြမွာ သရက္သီး အထြက္ႏွဳန္းနဲ႔အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News