ေမလ ၁၅ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒိန္းမတ္ ၀က္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးခု မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနကေရးဆြဲထားတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ 
တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္  (GAHP)ေတြကို အသိေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေကာင္းမြန္ေသာ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး က်င့္စဥ္ေတြကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြ လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ဖို႕ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ယခု ေရးဆြဲျပီးစီးခဲ့တဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကေတာ့ စီးပြားျဖစ္၀က္၊ မိရုိးဖလာ၀က္၊ တိုင္းရင္းၾကက္၊ ဥစားၾကက္၊ အသားစား ၾကက္နဲ႕ ပ်ားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္  ျဖစ္ပါတယ္။  အဲ့ဒီက်င့္စဥ္ေတြကို အာဆီယံ ေဒသတြင္း  GAHP ေတြထဲက မွွီျငမ္းေရးဆြဲတာျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲ ရယူဖတ္ရႈႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
အဆိုပါ က်င့္စဥ္ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးရင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ တိရစာၦန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိႏုိင္သလို ေစ်းကြက္မွာ အျပိဳင္ေရာင္းခ်ရင္လည္း အျမတ္အစြန္းပိုရႏုိင္တယ္လို႔ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။
 
ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြ လိုက္နာက်င့္ သံုးလာေအာင္ အသိပညာေပးတာေတြ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္အလိုက္ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး GAHP လက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အထိ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနက ယခုေရးဆြဲထုတ္ျပန္ျပီးတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး က်င့္စဥ္  (GAHP)ေတြကို ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြ လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ဖို႕ အဆင္ေျပမႈ ရွိ၊ မရွိ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေမးျမန္းတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News