ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔အၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔နဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာေတြဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ဖုိရမ္တစ္ခုကုိ က်င္းပခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီဖုိရမ္ကုိေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗစ္ရွင္းဗဟုိဌာန-၂(MICC-2)မွာ ဧျပီလ၄ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္က စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္က စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတက္ၠသုိလ္ေတြက ပါေမာကၡေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဘ႑ာေရးနည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဖုိရမ္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဏ္လုပ္ငန္းအေျခအေနေတြ၊ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ေငြေပးေခ်ေရး စနစ္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္သုံးသပ္ခ်က္ေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔အၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News