ဧၿပီလ ၂ ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)မွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၁)၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္က မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တာ၀န္ယူမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္းရွိ။မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အရ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိေထာက္ခံခ်က္ေပးထားတဲ့စက္သံုးဆီဆိုင္ေပါင္း(၅၇၃)ဆိုင္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ကိုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ သိုေလွာင္မႈလိုင္စင္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးပါေၾကာင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္စံုဖို႔လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ကိုရမွဖြင့္လွစ္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႔လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းပုဂ္ၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္ေတြမွာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူးဘူး လို႔လည္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News