အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME)မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေၾကြးအာမခံ စနစ္ကုိ သီးသန္႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေပၚေပါက္လာဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဧျပီလ (၁)ရက္ကUMFCCIမွာျပဳလုပ္တဲ့SME Financing Landscape in Myanmar ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမွ သိရပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္မႈ ဟာလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနျပီး စာရင္းထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္း၊စာရင္းေတြကို တစ္စံုထက္ပို ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးျခင္း၊စီးပြားေရး Plan အားနည္းျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမရွိျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပံုေသပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈမရွိျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ကလြဲျပီး က်န္အခ်က္ ေလးခ်က္ကုိ ဘ႑ာေရး အသိပညာကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းႏုိင္ေပမယ့္ ပံုေသပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိတာေတြကိုေတာ့ အေၾကြးအာမခံ စနစ္ထားရွိျပီး ေငြထုတ္ေခ်ုးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္တာေၾကာင့္ အေၾကြးအာမခံကို သီးသန္႔ေရာင္းခ်ႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အေႂကြးအာမခံကိုေရာင္းခ်ေပးႏုိင္မယ့္ သီးသန္႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ႏုိင္ဖို႔ကေတာ့ ဘ႑ာေရးအေျခအေန အရအခက္အခဲရွိေနတာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကသာ ေရာင္းခ်ေပး ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ လုုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်ေငြစာရင္းထားရွိမႈ၊ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စနစ္တက် ေငြေၾကးျပန္လည္သံုးစြဲမႈစတဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေႂကြးအာမခံနဲ႔ အာမခံထားျပီးေခ်းေငြရယူရာမွာ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊GDPကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ျခင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုိ တုိးတက္ေစႏုိင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News