အခုဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇ ဧျပီကစျပီး(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ(၁၁) လတာကာလ အတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း (၆.၇)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
 
အခု(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာနွစ္ရဲ႕ (၁၁)လတာကာလအတြင္း  ျပည္တြင္းမွာ  ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႕ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း (၁၀၁)ခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံ နီးပါးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက လုပ္ငန္းေပါင္း(၂၀၆)ခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၃)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက ရွိျပီးသားႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၉၅၀)နီးပါး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၆၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
စုစုေပါင္းရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၇)ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၇)ရက္က  ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမွာ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္း (၁၇)ခုရွိခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လဲ ေျပာပါတယ္။
 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွႈင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပတ္သက္လို႕  ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၂၀အထိ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး ခုဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖို႔ အခ်ိန္တစ္လအလိုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ေက်ာ္လိုေနေသးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  DICA ရဲ႕ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာေတာ့ ၂၀၂၁ ကေန ၂၀၂၅ အထိ ျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ႏွစ္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ဖို႔နဲ႔ ၂၀၂၅ ကေန ၂၀၃၀ အထိ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
 
 
 

Related News