အခုဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္စကေန (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ  (၁၁)လတာကာလအတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႕  ႏိုင္ငံသားနဲ႕ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း(၆.၇)ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
 
အခုဘ႑ာႏွစ္(၁၁)လတာ ကာလအတြင္း  ျပည္တြင္းမွာ  ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအေနနဲ႕ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း (၁၀၁)ခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံနီးပါး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထား ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက လုပ္ငန္းေပါင္း(၂၀၆)ခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၃) ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက ရွိျပီးသား ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၉၅၀)နီးပါး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၆၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
စုစုေပါင္းရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၇)ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၇)ရက္က  ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမွာ ခြင့္ျပဳ၊အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္း(၁၇)ခုရွိခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပါင္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕လဲ ေျပာပါတယ္။
 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမ္ၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္သက္လို႕  ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၂၀အထိ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ခုဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့  ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖို႕  အခ်ိန္တစ္လအလိုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ေက်ာ္လိုေနေသးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  DICA ရဲ႕ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာေတာ့ ၂၀၂၁ ကေန ၂၀၂၅ အထိ ျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ဖို႕နဲ႕ ၂၀၂၅ ကေန ၂၀၃၀ အထိ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။
 
 
 
 

Related News