ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီရဲ႕ စတုတၳအၾကိမ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္ (၄၈၀၀)သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့အေပၚ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ကန္႕ကြက္စာတင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီရဲ႕ စတုတ္ၳအၾကိမ္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ တစ္ရက္(၄၈၀၀)က်ပ္ကို အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြဘက္က ကန္႔ကြက္စာတင္မွာေတြရိွသလို အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ကန္႔ကြက္ဖို႔မရိွဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ယခုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ႏႈန္းထားျဖစ္တဲ့ တစ္ရက္(၄၈၀၀)ကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ အလိုက္ မခြဲျခားပဲ သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား(၁၀)ဦးနဲ႔ အထက္ရိွတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကန္႕ကြက္စာတင္မယ့္အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အခုဇန္န၀ါရီလထဲမွာပဲ ကန္႔ကြက္စာတင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကလည္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြတစ္ရက္(၄၈၀၀)က်ပ္ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ခံစားခြင့္နဲ႔ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြက လက္ရိွအတိုင္းေပးဖို႔ လုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအဆိုျပဳႏႈန္းထားထြက္ရိွခဲ့တဲ့အေပၚ (၁၄)ရက္အတြင္းအလုပ္ရွင္(သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမားမွ ကန္႔ကြက္မႈရွိခဲ့လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရက စတင္ ေျဖရွင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရက ေျဖရွင္းလို႔မရပါက အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကိုတင္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထား စတင္ကန္႔ကြက္တဲ့ရက္မွစၿပီးျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးတာေတြကို ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News