ျမန္မာ့ပုိးခ်ည္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ခုိင္မာေသာေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မူေတြျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာၾကဖုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
 
ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေတာ္၀င္ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႔ ျမန္မာ့ပုိးခ်ည္က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက အခုလို တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ 
 
ယခုက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ့ပုိးခ်ည္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပုိးခ်ည္ပညာရွင္ေတြ၊ ပုိးခ်ည္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ ပုဂ္ၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ အစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပုိးခ်ည္က႑အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ပုိးက႑ဟာ ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕လူ ၁၀၀၀၀ မွာ (၃၂ ဒႆမ ၈)ေယာက္ကုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးထားႏုိင္ၿပီး ပုိးလုပ္ငန္းဟာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ပုိးစာစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပုိးေမြးျမဴျခင္းနဲ႔ ပုိးခ်ည္ထုတ္လုပ္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ျပည္သူေတြပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈေတြ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ ႏုိင္ငံတကာအဆင္႔မီ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ႔ ေစ်းကြက္၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ႔ပါတယ္။ 
 
  ျမန္မာ့ပုိးခ်ည္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံး က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ပုိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပုိးခ်ည္ထုတ္လုပ္မူ လက္ရွိအေျခအေန စာတမ္းေတြ၊ ပုိးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာစာတမ္းေတြအပါအ၀င္ ပုိးခ်ည္ပုိးထည္ထုတ္လုပ္မႈ စာတမ္းေတြကုိ ဖတ္ၾကားခဲ႔တာပါ။
 
 
 

Related News