ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ပံ႔ပိုးကူညီေပးႏိုင္မယ့္ သင္တန္းဆရာ(၁၀၃)ဦးကို စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI   မွာ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။    ျမန္မာႏိုင္ငံက အေသးစားႏွင့္အလတ္စား SME  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ဖို႔ အတြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေတြလိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေတြကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (ILO)မွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသင္တန္းေတြကုိ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(GIZ)နဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။    ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမ ွNORAD အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ SECO  အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕တို႔ ပံ့ပိုးမႈကူညီမႈနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ILO  အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေရးစီမံကိန္းကို (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ကစတင္သင္ၾကားေပးေနျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ေတြပို႔ခ်ေနတဲ႔ သင္တန္းဆရာ (၄၀၀)ေက်ာ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါသင္တန္းဆရာေတြမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းမွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း(၁၄၀၀၀)ေက်ာ္ကို သင္တန္းေတြ ျပန္လည္ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ႔ျပီး အလုပ္အကိုင္သစ္ေပါင္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ေပၚထြက္လာေအာင္ ပံပိုးကူညီ ေပးခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။အခုလို ILO ကသင္ၾကားပို႔ခ်တဲ႔ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (SIYB) ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္က စတင္ျပီး တစ္ႏွစ္ကို(၂)ၾကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    

 

 

Related News