ယခု(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ပထမ(၂)လတာကာလအတြင္းျပည္ပကို လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးအေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း(၅၀၀)ေက်ာ္ဖိုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျပီး ျပီျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းဇယားေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ဒီတန္ဖိုးဟာျပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာႏွစ္အလားတူ ကာလတန္ဖိုးထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၇၀)နီးပါးပိုမ်ားေနတာပါ။ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ တန္ဖိုးအားလံုးဟာ ပုဂၢလိကက႑ကေနတင္ပို႔ေရာင္းခ်တာျဖစ္ျပီး အခုဘ႑ာႏွစ္(၂)လတာအတြင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၇၀၀)ေက်ာ္အနက္လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈဟာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးၿပည္ပတင္ပို႔တဲ့ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုအမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အခုဘ႑ာႏွစ္(၂)လတာအတြင္း အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ထားတဲ့ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုအမ်ိဳးအစားကေတာ့ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းေတြျဖစ္ၿပီးတင္ပို႔မႈ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၆၇၀)ေက်ာ္အထိ ရွိေနတာပါ။ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစ္ၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၉၀၀)ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ထက္အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း (၃၀၀)ေလာက္ပိုမ်ားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာႏွစ္ကလယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြတန္ဖိုးရဲ႕(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈကေန ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ယခုဘ႑ာႏွစ္ပထမႏွစ္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈအေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းေတြ၊ တိရစာၦန္ထြက္ပစၥည္းေတြ၊ ေရထြက္ပစၥည္းေတြ၊ သတၳဳတြင္းထြက္ ပစၥည္းေတြအျပင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြနဲ႔စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္းေတြကို ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးဟာအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၄၄၀၀)ေက်ာ္ဖိုးရွိေနၿပီ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News