အန္သိုနီေဂ်ာ့ရႊတ္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဟဲဗီ၀ိတ္ခ်န္ပီယံဘြဲ႕အား ကာကြယ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဖိအားမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးထိန္းေက်ာင္းစီမံႏုိင္မွသာလွ်င္ ေမ၀ယ္သာႏွင့္ မက္ဂရီေဂါတို႔ကဲ့သို႔ ကမၻာ့ထိပ္တန္းလက္ေ၀ွ႕ သမားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ညျဖစ္ေၾကာင္း ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံေဟာင္းမုိက္တိုင္စန္က အႀကံျပဳေျပာၾကားလုိက္ သည္ဟုသိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလကကလစ္ခ်္ကိုအားအႏုိင္ထိုးကာ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံဘြဲ႔အား ရရွိခဲ့သူအန္သိုနီေဂ်ာ့ရႊတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံဘြဲ႕အား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းကပို၍အေရး ႀကီးသလိုခက္ခဲေၾကာင္းမိုက္တိုင္စန္ကအႀကံဳျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိုက္တိုင္စန္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေဂ်ာ့ရႊတ္၏ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္တို႔အေပၚ သံသယကင္းကင္းယံုၾကည္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံျဖစ္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႀကံဳေတြ႕လာရသည့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား၊ ဖိအားမ်ားႏွင့္ အျခားအရႈပ္အေထြးမ်ားအားအေကာင္းဆံုးထိန္းေက်ာင္းစီမံႏုိင္မွသာကာလၾကာရွည္ေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအႀကံဥာဏ္ေကာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News