၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီကာလကထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္Samsung လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားသူတို႔အေနျဖင့္ ဖုန္းအတြင္း ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ထားသည့္ software တစ္ခုေၾကာင့္ ဟက္ကာမ်ားတိုက္ခိုက္ခံရဖြယ္အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ S Suggest ဟူေသာ app ကို ယခင္ Samsung လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး၊ ၄င္းapp မွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အျခား application မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈကို Samsung က ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ေတာ့ဟု သိရသည္။

တစ္ဖန္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ssuggest.com ဒိုမိန္းအားဆက္လက္ renew လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ အျခားသူမ်ားကရယူသြား ႏိုင္သည့္ အေရးကိစၥလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဒိုမိန္းကို ယခုအခါပိုင္ဆိုင္ထားသူမွာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ တိုက္ခိုက္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးသုေတသီ João Gouveia ဆိုသူျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းအားေက်း ဇူးတင္ရမလိုျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါဒိုမိန္းအမည္အားပိုင္ဆုိင္ယံုမွ်ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို အႏၱရာယ္ရွိေသာ apps မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေစႏိုင္ျခင္းမရွိဟု Samsung က ေစာဒကတက္ဖြယ္ရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းမွာအဓိကျပႆနာေတာ့မဟုတ္ဟု Gouveia က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ အဆိုပါဒိုမိန္းသို႔ ကိရိယာေပါင္း ၂ ဒသမ ၁  သန္းခန္႔မွ အႀကိမ္ေပါင္း သန္း ၆၂၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈလွ်က္ရွိၿပီး၊ S Suggestapp သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ (permission) မ်ားကိုေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးၾကံစည္လိုေသာ တစ္စံုတစ္ဦးက ၄င္း ဒိုမိန္းအားရယူကာ ဖုန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ app မွေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားတြင္ ကိရိယာအား reboot ျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ package မ်ားကို တပ္ဆင္ေစျခင္း၊ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈအျပည့္အ၀ ရွိေနျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုရပ္တန္႔မည္ဆိုလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္းေပါင္းမ်ားစြာ၌ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ေပးထားေသာ app တစ္ခုဆက္လက္လည္ပတ္ေနသည့္ကိစၥကို သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း ၄င္းက အႀကံေပးထားပါသည္။