ဇြန္လ(၂၂)ရက္က ((ICJ)ရဲ႕ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ယူဂ်ီအာ၀ါစာ၀ါကို  ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၂)ရက္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံနဲ႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးခ်ဳပ္(ICJ)တရားသူႀကီး အျဖစ္အသက္(၆၃)နွစ္႐ွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ယူဂ်ီအာ၀ါစာ၀ါ ကိုေ႐ြးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ 

အခုလမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ တရားသူႀကီး ဟီစာ႐ွီအို ၀ါဒါ ရဲ ႔ေနရာမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (ICJ)ကႏိုင္ငံေတြၾကား ဥပေဒေရးရာအျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖ႐ွင္းေပးပါတယ္။ (ICJ)႐ံုးခ်ဳပ္ကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ေဟးၿမိဳ႔မွာထား႐ွိၿပီး ကုလသမဂၢရဲ႕ အေရးပါတဲ့အဖြဲ႕(၆)ခုထဲက (၁)ခုျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအဖြဲ႕(၅)ခုက အေထြေထြညီလာခံ၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေကာင္စီ၊  အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

(ICJ)တရားသူႀကီးေတြကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ (၁၉၃)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ အေထြေထြညီလာခံနဲ႔ (၁၅)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၈၉)ႏိုင္ငံက ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေနမွာ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အာ၀ါစာ၀ါက  (၁၈၄) မဲရခဲ့ၿပီးလံုၿခံဳေကာင္စီက ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိ တစ္ညီတစ္ညြတ္ ေ႐ြးခံခဲ့ပါတယ္။ (ICJ) တရားသူႀကီးေတြက  (၉)ႏွစ္ သက္တမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ၀ါစာ၀ါမွာ  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္က ဥပေဒပါေမာကၡ (၁)ဦးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News