ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္းလီေျမာင္ဘတ္၊ ဇနီးနဲ႔သားျဖစ္သူတို႔ဟာ ျခစားမႈနဲ႔အလြဲသံုးမႈေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရေ႐ွ႕ ေနေတြက စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး မိသားစုကိုဖမ္းဆီးထားပါတယ္။ 
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕အေျခခံဥပေဒကို (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက ေနာက္ထပ္သမၼတေဟာင္း(၁)ဦးတ ရားရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ။ ဧၿပီလ(၉)ရက္မွာ သမၼတေဟာင္းလီေျမာင္ဘတ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရေ႐ွ႕ေနေတြက ဖမ္းဆီးခဲ့ ၿပီးစြဲခ်က္တင္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္းလီက လာဘ္ေငြယူခဲ့တာ၊ အခြန္ေ႐ွာင္ခဲ့တာ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ေငြတိုက္မွာ ဆံုး႐ွံဳးေစခဲ့တာ၊ ႏိုင္ငံ ေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာနဲ႔ သမၼတဆိုင္ရာမွတ္တမ္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူခံခဲ့ရတာျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အလယ္ပိုင္းအစိုးရေ႐ွ႕ေန႐ံုးကအစိုးရေ႐ွ႕ေန ဟန္ေဒါင္ဟြန္းကေျပာပါတယ္။

သမၼတေဟာင္းလီက DA ကား ပစၥည္းကုမၼဏီရဲ႕ပိုင္႐ွင္မွန္ျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရေ႐ွ႕ေနေတြကေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ စြဲခ်က္(၁၆)ခုနဲ႔တရားရင္ဆိုင္ေနရတာ ပါ။ သမၼတေဟာင္းလီက အစိုးရပိုင္၀မ္ေငြ(၃၅)ဘီလီယံကို အလြဲသံုးစားခဲ့တာနဲ႔ အခြန္၀မ္ေငြ(၃.၁)ဘီလီယံကိုေ႐ွာင္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံထားရပါတယ္။ အလြဲသံုးထားတဲ့ေငြေတြကိုသံုးၿပီး သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ေရးမွာသံုးခဲ့တာနဲ႔ မိသားစုရဲ႕ေန ထိုင္စားရိတ္ေတြအတြက္ သံုးခဲ့တယ္လို႔လည္းေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရေ႐ွ႕ေနေတြက စြပ္စြဲေနၾကပါတယ္။ သမၼတေဟာင္းလီသာ မက ဇနီးျဖစ္သူနဲ႔သားတို႔ကိုလည္း အလြဲသံုးမႈ၊ ျခစားမႈေတြနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားေ႐ွ႕ေနေတြက စြဲခ်က္တင္ထားပါတယ္။ 

 

 

 

Related News