တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းနဲ႔ စကာၤပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီ႐ွန္လြန္းတို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီလ(၈)ရက္ကေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေနၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြက နက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႔ လာတယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီက ေျပာပါတယ္။ (၂)ႏုိင္ငံၾကားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အဆင့္သစ္တစ္ခုဆီထိေဆာင္႐ြက္လိုတယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စင္ကာပူနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အဓိကစီမံကိန္းေတြ၊ ကာကြယ္ေရးအဆင့္ျမင့္တင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ပညာေရး၊ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊   ႏွစ္ႏိုင္ငံကႏိုင္ငံသားေတြ အက်ိဳးပို႐ွိေစႏုိင္တဲ့ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လိုတယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ ႐ြက္မႈစတင္တဲ႔(၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူနဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးမႈ႐ွိၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးတို႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရခ့ဲတယ္လို႔ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီ႐ွန္လြန္းကေျပာပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံက တ႐ုတ္-စကာၤပူဆက္ဆံေရးနဲ႔ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကုန္သြယ္မႈစနစ္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံမႈေတြမွာစကၤာပူႏိုင္ငံကေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔ လီ႐ွန္လြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။  

 

 

Related News