အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒတ္ဘလင္ၿမိဳ႕လယ္မွာ မတ္လ(၁၁)ရက္က  သေႏၶဖ်က္ခ်မႈဆန္႔က်င္တဲ့လူေသာင္းခ်ီက ဆႏ္ၵျပခဲ့ၾက ပါတယ္။ သေႏၶသားေတြအသက္႐ွင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အိုင္ယာလန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔႐ွိေနတဲ့အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက တာပါ။ အခုႏွစ္ကုန္မွာ အဲဒီဥပေဒကို ဖြဲ႔စည္းပံုကေနဖယ္ထုတ္သင့္သလားဆိုတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ဖို႔႐ွိေနပါတယ္။ အခုဆႏၵ ျပပြဲမွာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေပါင္းစံုပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး မသန္စြမ္းေတြရဲ႕ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခြင့္ကို ဦးစားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပမႈရဲ႕အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က သေႏၶဖ်က္ခ်မႈကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး အိုင္ယာလန္အစိုးရကအဆိုျပဳတဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ ၿဗိတိန္အစိုးရထက္ လက္၀ဲဆန္ေနတယ္ဆိုၿပီးဆႏၵျပပြဲစီစဥ္သူေတြကေျပာပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာေဒါင္းဆင္ဒ႐ုန္းလကၡဏာနဲ႔ေမြးဖြားလာဖြယ္႐ွိတဲ့ကေလးငယ္ေတြကို သေႏၶဖ်က္ခ်ခြင့္႐ွိပါတယ္။ 

 

 

Related News