အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းေပၚမွာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲဖြယ္ရွိေနလို႔ အရပ္သားေထာင္ခ်ီကို အာဏာပိုင္ေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္(၁၂)ကီလိုမီတာေဒသကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 
 
 

Related News