တရားမ၀င္ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းနဲ႔ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီနည္းလမ္းတက် အခြန္အခ ေကာက္ခံနုိင္ေရးနဲ႔ လုိအပ္သလုိအေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္း လုိက္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ျဂိဳလ္တုစေလာင္း၊ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခြန္အခေကာက္ခံနုိင္ေရးနဲ႔ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ဇြန္လ၁၆ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္အေ၀းမွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္္၀င္းကေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ 
 
ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ ျဂိဳလ္တုရုပ္ျမင္္သံၾကား ဖမ္းစက္ တင္သြင္းသုံးစြဲမႈနဲ႔ ပက္သက္လုိ႔အခေၾကးေငြေကာက္ခံရန္ လုိအပ္တဲ႔စက္ပစၥည္မ်ိဳး မဟုတ္တာေၾကာင္႔ သက္ဆုိင္ရာအေကာက္ခြန္ဥပေဒနဲ႔သာ စီစစ္ေကာက္ခံရန္လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျဂိဳလ္တုရုပ္ျမင္္သံၾကား ဖမ္းစက္ေတြဟာ ျဂိဳလ္တုမွထုတ္လြင္႔မႈကုိသာ လက္ခံနုိင္တာျဖစ္တဲ႔ အတြက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မရွိေသာ္လည္္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ပါ၀င္ျပီး ထုတ္လႊင့္နုိင္တဲ႔ ၿဂိဳလ္တုရုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားအတြက္ေတာ႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၂၇၊ လွုိင္းနွုန္းစဥ္ ဆုိင္ရာနည္း ဥပေဒ၅၃(ဂႀကီး)အရ အမ်ားျပည္သူကုိျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ်ေနတာေတြကို နည္းပညာဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ စနစ္တက် ရယူနုိင္ေရအတြက္ေတာ႔ ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖျကားခဲ႔ပါတယ္။
 
တရားမ၀င္ျဂိဳလ္တုစေလာင္းနဲ႔ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ကုိတင္သြင္းသူနဲ႔ လက္၀ယ္ေတြ႔ရွိသူဟာ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ(၈)နဲ႔ျငိစြန္းေနျပီး ပုိ႕ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရမွသာ တင္သြင္းခြင္႔ရွိတယ္လုိ႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးခင္ေမာင္္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ႔ေပမဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္နွင္႔ အခေျကးေငြေကာက္ခံရန္မလုိအပ္ေတာ႕ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
 
 

Related News