ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံရဲ႕လက္႐ွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူထုၾကားကဆူပူမႈေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဗင္နီဇြဲလားဗဟိုတကၠသိုလ္က တြဲဖက္ပါေမာကၡဖီးလစ္ အရီလာႏုိကေျပာပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ဘယ္ျပႆနာကိုမွ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္CCTV႐ုပ္သံနဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွာ အရီလာႏိုကေျပာပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲ လားႏိုင္ငံကပါတီေတြအားလံုးအတူအကြစည္းလံုးၿပီး ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းကေန အကူအညီေတာင္းခံမယ့္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း အရီလာႏိုကယူဆေနတာပါ။ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းက အေထာက္အပံ့ေတြဟာအလြန္အေရး ပါၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြအတြက္ ပါတီေတြအားလံုးပူးေပါင္းဖို႔လိုအပ္တဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းနဲ႔သာ ဗင္နီဇြဲလား ရဲ႕ျပႆနာေတြကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အရီလာႏုိကေျပာပါတယ္။ အခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ(၂၃)ရက္မွာ ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ ဂြိဳက္ဒိုက သူ႔ကိုယ္သူဗင္နီဇြဲလားၾကားျဖတ္သမၼတလို႔ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဲဒီေၾကညာမႈကိုအေမရိကန္အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ကအသိအမွတ္ျပဳလိုက္ခ်ိန္ကတည္းက ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းထဲကိုေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News