ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ဖုန္မႈန္႔၀င္ေရာက္မႈျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ အေရးေပၚအစီအမံေတြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္မွာ ဖုန္မႈန္႔၀င္ေရာက္မႈျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္မွာ အေရးေပၚအစီအမံေတြကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးလ္၊ အင္ခြ်န္း၊ ေခ်ာင္ခ်ိဒိုျပည္နယ္ကကားရပ္နားတဲ့ေနရာ(၇၄၀၀)မွာ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္မ နက္(၆)နာရီကေန ည(၉)နာရီထိ ကားမေမာင္းရေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီေတြက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာေတြမွာ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အေရးေပၚအစီအမံေတြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ မီးခိုးျမဴ၀င္ေရာက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအစီအမံေတြကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ကားရပ္နားတဲ့ ေနရာ(၄၅၀)ကို ပိတ္ခဲ့ၿပီး အိပ္ေဇာပိုက္ကေန မီးခိုးေငြ႔ထုတ္လႊတ္တာကိုေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းမ႐ွိတဲ့ ဒီဇယ္ကားေဟာင္းေတြကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကို၀င္ေရာက္ ခြင့္တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ေနရာ(၃၇)ခုမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကင္မရာအလံုး(၈၀)တပ္ဆင္ထားၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြဟာ ကိုရီးယား၀မ္ေငြ(၁)သိန္းကို ဒဏ္ေၾကး အေနနဲ႔ ေပးေဆာင္ရမွာပါ။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္မႈန္႔၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္မားေနတဲ့ အင္ခြ်န္း၊ ေခ်ာင္ခ်ဒိုနဲ႔ ေခ်ာင္ခ်န္နန္ဒိုျပည္နယ္ေတြမွာ ဓာတ္အားေပးစက္ (၇)ခုကထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို  (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကန္႔သတ္ထားပါတယ္။

  

 

Related News