တ႐ုတ္မီဒီယာအဖြဲ႔ က တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ႐ွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး ဌာနခြဲ(၂)ခုကို ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္က စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီဌာနခြဲ(၂)ခုက ႐ွန္ဟိုင္းျမဴနီစပယ္ဗ်ဴ႐ိုနဲ႔ ယန္စီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းဟာ ႐ွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕နဲ႔ တ႐ုတ္မီဒီယာအဖြဲ႕တို႔ ၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕တစ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးကအဓိကယဥ္ေက်းမႈစီမံကိန္းေတြမွာ  ျပည့္စံုတဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဌာန(၂)ခုစလံုးက စလံုးက အားကစားေတြ နည္းပညာဆိုင္ရာေတြနဲ႔ တီဗီနဲ႔႐ုပ္႐ွင္ထုတ္လုပ္ေရးေတြမွာလည္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။  အခုလို မဟာ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက   ႐ုပ္သံထုတ္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္နဲ႔ ကမၻာ့အဆင့္မီ မီဒီယာအျဖစ္  ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္မီဒီယာအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News