အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာ အာ႐ွအားကစားၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲက်င္းပဖို႔ (၃)ရက္မတိုင္မီမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈညႊန္းကိန္းမွာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အမႈန္ပါ၀င္မႈက(၁)ကုဗမီတာကို (၁၅၄)မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ထိ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွာ အာ႐ွအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္မွာဖြင့္လွစ္မွာပါ။ အခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ အာ႐ွႏိုင္ငံ(၄၅)ႏိုင္ငံက အားကစားသမား(၁၄၀၀၀)ေက်ာ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မွာပါ။ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္လွပေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေပမဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းတဲ့ျပႆနာကိုႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ဟာ ကမာၻ႔ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္လာပါတယ္။

 ေလထု ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့ကားေဟာင္းေတြမ်ားေနတာနဲ႔ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕နားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေတြမ်ားလာတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(W.H.O)ရဲ႕စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ (၁)ကုဗမီ တာမွာ (၂၅)မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ပဲပါ၀င္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာ နက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

 

 

Related News