ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒမားစကတ္ဟာ ကမာၻ႔ေနထုိင္ဖို႔မသင့္ေတာ္ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္တမ္း၀င္ေနခ်ိန္မွာ  ဒမားစကတ္ၿမိဳ႕ ကလွပတဲ့႐ွဳခင္းေတြေဖာ္ျပထားတဲ့႐ုပ္သံကို ဆီးရီးယားခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာနထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ေပါင္း(၁၄၀) ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ကမာၻ႔ေနထိုင္ဖို႔မသင့္ေတာ္ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္က ဆီးရီး ယားအာဏာပိုင္ေတြက ႐ုပ္သံဖိုင္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတာပါ။

ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ဒမားစကတ္နဲ႔ လစ္ဗ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပိုလီတို႔က ခရီးသြားေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ျငင္းဆိုေနၾကေပမဲ့  အဲဒီၿမိဳ႕ေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ႐ွိေနၿပီး အဲဒီ(၂)ၿမိဳ႕စာ ရင္းထဲမွာပါေနတာက ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ အာရပ္ေႏြဦးရာသီမတိုင္ခင္မွာ တည္ၿငိမ္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတြထဲမွာပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဂို႔တာအိုေအစစ္အေ႐ွ႕ပိုင္းလိုဆင္ေျခဖံုးေဒသေတြကိုအေျချပဳၿပီး ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၾကမ္းသမားေတြၾကားတိုက္ပြဲ ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News