(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း(၂၀၁၈)ကိုဧၿပီလ (၆) ရက္ကစကၤာပူမွာ က်င္းပပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စီးပြားေရးခိုင္မာဖို႕ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေငြေၾကးကိစၥရပ္ေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးလိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အစည္းအေ၀းမွာ အာဆီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေငြေၾကးက႑မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ မိမိႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စကာၤပူဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံေဆာက္အအံုေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံမႈေတြ ေခၚယူဖို႔ ေဒသတြင္းဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ဖို႕ ကိုလည္းေျပာပါတယ္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ားဟာ ဘ႑ာေရး အာဆီယံေငြေၾကးအာမခံ ဖိုရမ္္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္နဲ႕ (၂၀၁၉)ႏွစ္တို႔မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး  အစီအစဥ္ေတြလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္လို႕ သိရပါတယ္။အာဆီယံမွာ ထိုင္း မေလး႐ွား အင္ဒိုနီး႐ွား ၊စကၤာပူ၊ ဘ႐ူႏိုင္း လာအို၊ ကေမ္ၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

Related News