ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ကတ္တလန္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ပထမဦးဆံုးေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ဖက္ပါတီေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ အခက္အခဲ႐ွိခဲ့ၿပီး အာဏာရ႐ွိေရး႐ုန္းကန္ခဲ့ရေပမဲ့ ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ ပါတီႀကီး(၂)ခုက ေဒသလႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားစုကို အလြယ္တကူျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္၀ဲရီပတ္ဘလင္ကန္ပါတီ၀င္ "ေရာ္ဂ်ာ ေတာ္ရန္႔" က ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္သစ္ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္းကားမ္ ေဖာ္ကာေဒးကေတာ့ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈကို စတင္ေစခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ တရားရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။
 
ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္သစ္ ပထမဆံုးအစည္းအေ၀းကို သံသယေတြနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂)လခြဲအတြင္း ကတ္တလိုးနီးယား ေဒသရဲ႕သမၼတကို ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး မတင္ေျမွာက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ရမွာပါ။ ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိေနတဲ့ သမၼတေဟာင္းကားလ္ ပူေဒးမြန္႔ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံသမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမွာက္ေရးအတြက္ အြန္လိုင္းကေန ဆႏၵခံယူလိုေနၾကတယ္လို႔ ယူ႐ိုနယူးစ္သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ 
 
 

Related News