ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံမကၠာျမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနျမဲျဖစ္သည့္ Hajjပြဲေတာ္သို႔ကာတာႏိုင္ငံသားမူဆလင္၀တ္ျပဳသူမ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသည္ ၎၏နယ္စပ္ကိုဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကာတာကအတည္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏွင့္ ဘာရိန္းအီဂ်စ္ႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံတုိ႔မွကာတာႏိုင္ငံအား ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း၌ ဆက္ဆံေရးအားလံုးျဖတ္ေတာက္ခဲ့စဥ္ကတည္းကကာတာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ၄ ႏိုင္ငံတိ္ု႔မွပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္စည္းေ၀းပြဲျပဳလုပ္ပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကာတာႏိုင္ငံသား မူဆလင္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္Hajjတက္ေရာက္ရန္အတြက္Salwaနယ္စပ္အားျဖတ္သန္းရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အီလက္ထေရာနစ္ ပါမစ္မ်ားမလိုအပ္ဘဲ ျဖန္သန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆာ္ဒီသတင္းဌာနမွ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အားေဆာ္ဒီေလဆိပ္မ်ားမွ ျဖန္သန္းသြားလာခြင့္ကိုလည္းခြင့္ျပဳေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News