သုေတသနသစ္တစ္ခုအရနာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ထိုင္ခံုမွမထထိုင္ေနျခင္းသို႔မဟုတ္ အထိုင္မ်ားျခင္းသည္ အသက္တိုေစႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။ အေမရိကန္ကင္ဆာအဖြဲ႔အစည္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရွခ်က္အရတစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ၆ နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ ထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ၃ နာရီၾကာေအာင္ထိုင္ေနသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေစာစီးစြာေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာအထိုင္မ်ားသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကမူေစာစီးစြာေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါသုေတသနသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးလူေပါင္း (၈၀၀၀) ေက်ာ္ကိုေလ႔လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီးအထိုင္မ်ားေလအသက္တိုေလဟူေသာရလဒ္ႏွင့္ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာေသဆံုးႏိုင္ေျခတို႔သည္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကမိနစ္ (၃၀) ၾကာထိုင္ျပီးတိုင္းတြင္  ၅ မိနစ္ခန္႔လမ္းထေလွ်ာက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ေလ့လာေတြရွိခ်က္အရအသက္အရြယ္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အထိုင္ပိုမ်ားလာသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရျပီးတစ္ရက္လွ်င္(၁၃) နာရီထက္ပိုၿပီးထုိင္တဲ႔သူမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္(၁၁) နာရီၾကာေအာင္ထိုင္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ (၂) ဆပိုမ်ားႏိုင္သည္ဟုလည္းDiaz ကေဖာ္ျပထားသည္။

 

Related News