၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္အျဖစ္အမ်ားဆံုးအဆုတ္ေရာဂါ ၂ မ်ိဳးေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ လူဦးေရ ၃.၆ သန္းေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာကိုၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ The Lancet Respiratory Medicineဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေလ့႐ွိသည့္ နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD)ေၾကာင့္ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လူဦးေရ ၃.၂ သန္းေသဆုံးခဲ့ၾကၿပီးပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ(asthma) ေၾကာင့္လူဦးေရ ၄၀၀,၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။ 

ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါသည္ အဆုတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ အသက္႐ွဴရခက္ခဲေစသည့္ COPD ေရာဂါ ထက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၂ ဆ ပုိမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း COPD သည္ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါထက္ ေသဆုံးႏုိင္ေျခ ၈ ဆ ပုိမ်ားေၾကာင္းသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ COPD အဆုတ္ေရာဂါသည္ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္စတုတၱေျမာက္အမ်ားဆုံးလူေသဆုံးေစသည့္ေရာဂါျဖစ္ခဲ့ျပီး ၎၏ေနာက္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါ ( လူဦးေရ ၉ သန္း) ၊ ေလျဖတ္ျခင္း ( လူဦး ၆သန္း)၊ ႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား (လူဦးေရ ၃.၂ သန္းေက်ာ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News