ျဗိတိန္ႏိုင္ငံပိုင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဌာန (NHS) မွ ေသြးလိုအပ္ခ်က္အရေသြးသြင္းခဲ့ရသူမ်ားတြင္ ေေသာင္းႏွင္ခ်ီ၍ေရာဂါမ်ားကူးစက္ခံခဲ့ရျပီးလူေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။  ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းNHS မွေထာက္ပံ့ေပးသြင္းခဲ့သည့္ ေသြးမ်ားတြင္ HIV ပုိးသုိ႕မဟုတ္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပုိး (hepatitis C) ကဲ့သုိ႕ ေရာဂါပုိးမ်ားပါဝင္ေနခဲ့ျပီးေသြးလိုအပ္ခ်က္အရ NHS မွ ေသြးသြင္းခဲ့ရသူလူေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာေရာဂါမ်ားကူးစက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းလူဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္အသဲေရာင္ စီပုိးကူးစက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ လူေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္သည္လည္းေသြးသြင္းရာမွ HIV ပုိးကူးစက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ လူေပါင္း၂,၄၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့မႈအေပၚ ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီးေသြးသြင္းရာမွ ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီးေသဆုံးခဲ့သူမ်ားမိသားစုမ်ားကုိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာက်ယ္ျပန္႔သည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ေၾကာင္း ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမကထုန္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္းေသြးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအမွားအယြင္းမ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ေသြးေထာက္ပ့ံေရးတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့မႈ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကိုအသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း NHS မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

 

 

Related News