ႏွလံုးေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အက္စပရင္ေဆးေသာက္သံုးေနရသည့္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္အရြယ္မ်ားတြင္အစာအိမ္ေသြးယိုစိမ့္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ထြက္ေပၚလာသည္။ သိပၸံံပညာရွင္ မ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရယင္းအႏၱရာယ္ရွိမႈကိုေလ်ာ့က်ေစရန္ အသက္အရြယ္ၾကီးသူမ်ားအေနျဖင့္ အက္စပရင္ေဆးကိုအစာအိမ္အားကာကြယ္သည့္ PPIေဆးမ်ားႏွင့္ တြြဲဖက္ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။

အက္စပရင္ေဆးသည္ ႏွလံုးေရာဂါ ႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါတို႔အားကာကြယ္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေပး ႏိုင္ေသာ္လည္းေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေသြးယိုစိမ့္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အက္စပရင္ေဆးေသာက္သံုးေနမႈကို ႐ဳတ္တရက္ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါကလည္း အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဟုသတိေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေနသည့္ေဆး၀ါး အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္သူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမျပဳလုပ္မီ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟုလည္းေျပာၾကားထားသည္။ 

Related News