ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အသစ္အရတစ္ရက္လွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ ၆ နာရီေအာက္သာရွိသူမ်ားသည္ အိပ္စက္ခ်ိန္လုံေလာက္သူမ်ားထက္ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ နွလုံးေရာဂါျဖင့္ေသဆုံးႏုိင္ေျခ ၂ ဆေက်ာ္ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ အိပ္စက္ခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ သည္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပမာဏျမင့္မားေနသူမ်ား(သုိ႕)ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆးပညာေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရသက္ရွိကိုယ္တြင္း၌အစာေျခခ်က္မႈဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္သည့္ Type 2 ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းစသည့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရေနသူမ်ားသည္အိပ္စက္ခ်ိန္ပိုမိုလုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အိပ္စက္ခ်ိန္ပမာဏသည္လူတစ္ဦး၏ေစာစီးစြာေသဆုံးႏိုင္ေျခေပၚသို႔ မည္မွ်သက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကိုေလ့လာခဲ့သည့္ပထမဆုံးေလ့လာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပွ်မ္းမွ် အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္လူနာ ၁၃၄၄ ေယာက္ကုိလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းထဲတြင္အိပ္စက္ေစျပီးေရရွည္စမ္းသပ္ခဲ့ရသည့္ေလ့လာခ်က္အရေန႔စဥ္ ၆ နာရီေအာင္သာအိပ္စက္ျပီးအိပ္စက္ခ်ိန္ မလုံေလာက္သူမ်ားသည္ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ နွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေစာစီးစြာေသဆုံးႏုိင္ေျချမင့္မားေၾကာင္းသိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

 

Related News