သုေတသသနသစ္တစ္ခုအရအရက္ေသစာေန႔စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၱရာယ္ကိုပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္ဟုသိရသည္။ World Cancer Research Fund ႏွင့္ the American Institute for Cancer Researchတို႔ကတင္သြင္းသည့္ အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသြးဆံုးခ်ိန္မတိုင္မီႏွင့္ ေသြးဆံုးျပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ မည္သို႔ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ေစာင္တြင္ အဆိုပါအခ်က္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပ်မ္းမၽွ် အားျဖင့္ ၀ိုင္ခြက္္ေသးတစ္ခြက္ ဘီယာ ၈ ေအာင္စသို႔ မဟုတ္ အရက္ျပင္း ၁ ေအာင္စ ႏွင့္ ညီမွ်သည္ အယ္လ္ကိုေဟာပမာဏကိုေန႕စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေသြးမဆံုးမီအခ်ိန္တြင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားျပီးေသြးဆံုးျပီးခ်ိန္တြင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ရင္သားကင္ဆာသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကင္ဆာေရာဂါျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလန္တို႔တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာကိုခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ရင္သားကင္ဆာသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ္လည္းအလြန္ရွားပါးကာရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈေပါင္း၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News