သုေတသနအသစ္တစ္ခုအရေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ ကူးစက္ကပ္ပါးေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ ခ႐ုတစ္မ်ိဳး၏ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာလွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားကို သုေတသီမ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသုေတသနကိုUniversity of New Mexicoမွာပါေမာကၡ CoenAdemaကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးအဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ မ်ားစြာေသာသုေတသနအဖြဲ႔မ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။အဆိုပါရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားသည့္ ကပ္ပါးသန္ေကာင္မ်ားမွ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႔ပြားေစမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုသုေတသီမ်ား၏ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကပ္ပါးသန္ေကာင္မ်ားသည္ အပူပိုင္းႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီးတစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒသခံသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔အားကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစေလ့ရွိသည္ဟုသိရသည္။ ၎ကပ္ပါးကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစတတ္သည့္ ခရု၏ အမည္မွာBiomphalariaglabrata ျဖစ္ျပီးေတာင္အေမရိကတြင္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။ ေရခ်ိဳတြင္ေနထိုင္သည့္ ၎ခ႐ုမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္လိုက္သည့္ ကပ္ပါးသန္ေကာင္သားေလာင္းဥေလးမ်ားသည္ မသန္႔ရွင္းေသာေရထဲသို႔ သြားေရာက္သည့္သူမ်ား၏ အေရျပားကိုထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ကာ ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ားထဲတြင္ေနထိုင္ျပီးအရြယ္ ေရာက္သန္ေကာင္မ်ားျဖစ္လာၾကျပီးဥမ်ားထပ္ဥကာသန္ေကာင္မ်ားပြားမ်ားလာေစျပီးေရာဂါကူးစက္မႈကို ျဖစ္ပြားေစျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာကပ္ပါးသန္ေကာင္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္၏တစ္ရွဴးမ်ားထဲတြင္ပိတ္မိေနကာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားပ်က္စီးေစမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုသိရသည္။ ယင္းကပ္ပါးေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံံ႔ပြားမႈအတြက္ ကာကြယ္နိုင္ သည့္ေဆးမရွိေသးဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News