အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားအၾကားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုးကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေနလ်က္ရွိသည့္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါသည္ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္မ်ားစြာ ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလထုထဲတြင္ အမႈန္ပါဝင္မႈျမင့္မားသည့္ ညစ္ညမ္းေသာေလမ်ားေၾကာင့္ ရင္သားအတြင္းပိုင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈသည္ သိပ္သည္းလာရာမွ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းသည့္ေလထု ထဲတြင္ ေနထိုင္ရသူမ်ားသည္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားစြာပိုမိုျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။  ျမိဳ႔ျပမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားထက္ ရင္သားအတြင္းပိုင္း ပိတ္ဆို႔သိပ္သည္းႏိုင္မႈသည္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆင့္ PM 2.5 တြင္ တစ္ယူနစ္တိုးတိုင္း ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါေလ့လာမႈရလဒ္ကို Breast Cancer Research ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Related News